Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήNewsΑΣΕΠ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή διοικητή και μη εκτελεστικού προέδρου στον...

ΑΣΕΠ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή διοικητή και μη εκτελεστικού προέδρου στον ΕΟΠΥΥ

Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1ΔΣ/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή και μη εκτελεστικού Προέδρου στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-23 του ν.4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της  Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.» (Α΄197).Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: 6ΙΦ76Η6-ΖΥ1) και στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΥ καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση  έχουν οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται κατά το άρθρο 14 του ν.4270/2014 καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τους  όρους της οικείας Πρόσκλησης. Για τη συμμετοχή στην υπ’ αριθ. 1ΔΣ/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.  Με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ της πρόσκλησης.  Οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών αρχίζει την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 – ώρα 08:00 και λήγει την Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00 μμ. Για τυχόν τεχνικές  διευκρινίσεις και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.asep.gr/helpdesk/index.php η τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
- Advertisment -

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΟΛΙΑ