Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΟικονομίαΕθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Ετήσια αύξηση ΑΕΠ 1,15%- Ενίσχυση απασχόλησης  4% έως το 2026

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Ετήσια αύξηση ΑΕΠ 1,15%- Ενίσχυση απασχόλησης  4% έως το 2026

Επιπλέον αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,15% με 1,25% το χρόνο έως και το 2026 και 7% με 7,7% συνολικά εκτιμάται ότι θα επιφέρει η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων αλλά και της Τράπεζας της Ελλάδος.Παράλληλα, μέσω της πλήρους εφαρμογή του Σχεδίου οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 20% έως το 2026 και η απασχόληση κατά 4%. Σύμφωνα με ειδικό κεφάλαιο της Αναλυτικής Περιγραφής του «Ελλάδα 2.0», οι θετικές επιπτώσεις που θα έχει η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων αλλά και των επενδύσεων θα δημιουργήσει τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο ώστε να υπάρξει μείωση φόρων ή ακόμα και αύξηση δαπανών.Στο κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Θόδωρο Σκυλακάκη σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι·         η πλήρης εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (χρήση του συνόλου της χρηματοδότησης και πλήρης εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων) μπορεί δυνητικά να αυξήσει το  πραγματικού Α.Ε.Π. κατά 6,9% έως το 2026. Αυτό συνεπάγεται θετική συμβολή στο ρυθμό ανάπτυξης του Α.Ε.Π. κατά περίπου 1,15% κατά μέσο όρο κάθε χρόνο για την περίοδο 2021-2026. Οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξάνονται κατά περίπου 20% το 2026 και η απασχόληση κατά 4%. Ταυτόχρονα, η φορολογική βάση διευρύνεται οδηγώντας σε άνοδο του λόγου φορολογικών εσόδων προς Α.Ε.Π. κατά 2,8%  το 2026, βελτιώνοντας το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, δημιουργώντας έτσι επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.●        Η οικονομική επέκταση χρηματοδοτούμενη από επιχορηγήσεις και δάνεια αυξάνει το επίπεδο του πραγματικού Α.Ε.Π. κατά περίπου 4,3% το 2026 και συμβάλλει σε επιπλέον ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού Α.Ε.Π. κατά περίπου 0,7% κατά μέσο όρο κάθε έτος την περίοδο 2021-2026. Η επέκταση χρηματοδοτούμενη από δάνεια, που διοχετεύονται προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, οδηγεί σε αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων κατά περίπου 20% έως το 2026.●        Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συνεισφέρουν επιπλέον στο ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ 0,45% κατά μέσο όρο κάθε χρόνο την περίοδο 2021-2026. Σε αντίθεση με την τελικά παροδική οικονομική επέκταση που χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις και δάνεια, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε μόνιμη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας.Σύμφωνα με τη μελέτη της ΤτΕ παρουσιάζει την συνολική προβλεπόμενη μακροοικονομική επίδραση του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως προκύπτει από την συνδυαστική επίδραση των επιχορηγήσεων, των δανείων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. :ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ : Μεταβλητή 2021 2022 2023 2024 2025 2026 10 έτη 20 έτη Πραγματικό Α.Ε.Π. 2,61 3,98 4,78 5,55 6,27 6,90 7,00 6,55 Ιδιωτικές Επενδύσεις 7,18 13,32 17,70 20,35 21,15 19,75 8,70 4,77 Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα 1,24 2,26 2,70 3,16 3,58 3,93 3,92 3,65 Φορολογικά έσοδα  / ΑΕΠ 1,09 1,74 2,09 2,38 2,62 2,80 2,56 2,80 ●        Πηγή: Εκτιμήσεις Τράπεζας της ΕλλάδοςΤα αποτελέσματα της μελέτης της ΤτΕ δείχνουν ότι το Σχέδιο Ανάκαμψης μπορεί να αυξήσει το επίπεδο του πραγματικού Α.Ε.Π. της Ελλάδας κατά την περίοδο 2021-2026, σωρευτικά, κατά ποσό ίσο με περίπου το 1/3 του ΑΕΠ του 2020, και κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 σε σχέση με το σενάριο βάσης. Αυτό συνεπάγεται θετική συμβολή στο ρυθμό ανάπτυξης του Α.Ε.Π. κατά περίπου 1,15 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο τη περίοδο 2021-2026. Η αύξηση του πραγματικού Α.Ε.Π. διατηρείται και μακροπρόθεσμα λόγω της θετικής μόνιμης επίδρασης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η μόνιμη αύξηση του πραγματικού Α.Ε.Π. σε βάθος 20ετίας υπολογίζεται στις 6,5 μονάδες στο ΑΕΠ κάθε έτος, σε σχέση με το σενάριο βάσης. Κατά την περίοδο 2021-2026, το σχέδιο αυξάνει τις ιδιωτικές επενδύσεις και την απασχόληση περισσότερο από 20% και περίπου 4% αντίστοιχα, με τα κέρδη απασχόλησης να αντιστοιχούν σε 180.000-200.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι θέσεις αυτές διατηρούνται μακροπρόθεσμα, δηλαδή είναι μόνιμες, όπως επίσης μόνιμη αύξηση καταγράφεται και στο επίπεδο της ιδιωτικής επένδυσης. Η εφαρμογή του σχεδίου αυξάνει το λόγο των φορολογικών εσόδων προς το Α.Ε.Π. κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας έτσι δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπει τη μείωση των φόρων ή/και την αύξηση των δημόσιων δαπανών, κάτι που μπορεί να δώσει περαιτέρω ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα από αυτήν που προβλέπεται στον Πίνακα 1. Οι  δυναμικές επιδράσεις του Σχεδίου επί των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών όπως προβλέπονται από την μελέτη της ΤτΕ για την περίοδο 2021 – 2050, συνοψίζονται στο Διάγραμμα 1. Αναμενόμενες εκταμιεύσεις ΣΑΑ κατ’έτος (δις ευρώ) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 σύνολο 2021-2026 πόροι ΣΑΑ 3,97 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 30,50 εκ των οποίων Επιχορηγήσεις 2,35 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 18,08 Δάνεια 1,61 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 12,42 Πηγή: εκτιμήσεις ΤτΕ βασιζόμενες σε πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών.Όπως αναφέρεται, η προβλεπόμενη αύξηση του Α.Ε.Π. και της απασχόλησης·          θα μειώσουν τα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικών και οικονομικών αποκλεισμών, καθώς επίσης και τις εισοδηματικές και άλλες ανισότητες.·         η μακροπρόθεσμη αύξηση των εξαγωγών θα μειώσει τον βαθμό έκθεσης της οικονομικής δραστηριότητας σε αρνητικά σοκ που επηρεάζουν με ασυμμετρικό τρόπο την εγχώρια ζήτηση.·         οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντος αναμένεται να αυξήσουν την ικανότητα της οικονομίας να προσαρμόζεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε αρνητικά σοκ προσφοράς και ζήτησης.Ραλλού Αλεξοπούλου 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
- Advertisment -

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΣΧΟΛΙΑ